Kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ năm - 02/06/2022 07:49 322 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 về nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. HIỆN TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Trong những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã quan tâm tổ chức nhiều lớp đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng máy tính trong phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, hầu hết các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh và cấp huyện đã bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin (CNTT). Hàng năm, tỉnh đều tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản trị, vận hành hệ thống thông tin dùng chung cho nhân sự phụ trách CNTT; kỹ năng sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Về đào tạo cho nguồn nhân lực tham mưu công tác chuyển đổi số hiện nay tỉnh chưa tổ chức do đang chờ Bộ chuyên ngành hướng dẫn khung đào tạo. Vì vậy, nguồn nhân lực tham mưu công tác chuyển đổi số ở đa số các sở, ngành và địa phương chưa được đào tạo và tập huấn về chuyển đổi số.
Mặc khác, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm tuyển dụng, bố trí, đào tạo nguồn nhân lực tham mưu công tác chuyển đổi số, có nơi thậm chí không có nhân sự chuyên ngành về CNTT nên việc tham mưu thúc đẩy chuyển đổi số còn chậm.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (sau đây gọi tắt là Quyết định số 146/QĐ-TTg).
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số xuyên suốt từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn để thực hiện chuyển đổi số toàn diện.
2. Yêu cầu
Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của tỉnh cần triển khai thực hiện theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi.
Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Nhóm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
          a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của Đề án về chuyển đổi số.
Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của Đề án chuyển đổi số trên Cụm thông tin cơ sở của tỉnh, các kênh tuyên truyền trên các mạng xã hội (zalo, facebook, youtube, tiktok), trên ứng dụng Tây Ninh smart và trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.
- Kết quả, sản phẩm: Các chương trình, sự kiện truyền thông tuyên truyền về chuyển đổi số.
b) Xây dựng chuyên trang về chuyển đổi số
Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên chuyên trang về chuyển đổi số; đưa tin, đặt bài, viết bài về chuyển đổi.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Báo Tây Ninh, các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022 hoàn thành thiết lập chuyên trang về chuyển đổi số và hằng năm thường xuyên cập nhật tin, bài viết về chuyển đổi số.
- Kết quả, sản phẩm: Chuyên trang, bài viết, tin bài...
          c) Xây dựng các chương trình, nội dung thông tin, tuyên truyền
Biên tập, sản xuất các chương trình truyền hình/truyền thanh, phóng sự, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu về chuyển đổi số; biên tập, sản xuất các nội dung tin bài, ảnh, video, clip về chuyển đổi số để đăng, phát trên các kênh, nền tảng khác nhau và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, các Sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện, UBND cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các chương trình truyền hình, phát thanh.
          d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về chuyển đổi số
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm, trưng bày về sản phẩm số, giải pháp số, các thành tựu về chuyển đổi số của Việt Nam.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm, trưng bày về chuyển đổi số.
          đ) Biểu dương, tôn vinh và khen thưởng
Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong thực hiện chuyển đổi số.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bằng khen của UBND tỉnh về chuyển đổi số.
2. Nhóm các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng chuyển đổi số
Phối hợp với các bộ, ngành, các cơ sở đào tạo chính quy tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan từ tỉnh đến cấp xã, trong tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và cơ quan thông tấn, báo chí trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng đào tạo trực tuyến của tỉnh, các trường và học viện có uy tín.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số được tổ chức theo từng đối tượng phù hợp.

3. Nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
          a) Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, công nghệ số cho đội ngũ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu chuyển đối số.
Tổ chức hoặc đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, công nghệ số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước đến cấp xã, các doanh nghiệp nhà nước khi các bộ, ngành Trung ương tổ chức.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã, công ty nhà nước.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, công nghệ số cho các đối tượng.
          b) Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia chuyển đổi số
Tham mưu lựa chọn, đề cử nhân sự tham gia các chương trình cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới nhất về chuyển đổi số, công nghệ số theo kế hoạch đạo tào 1.000 chuyên gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Khi có kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện giai đoạn 2022-2025 dự kiến khoản: 5.191.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ một trăm chín mươi mốt triệu đồng). Trong đó:
+ Năm 2022: 1.170.385.000 đồng
+ Năm 2023: 1.340.205.000 đồng
+ Năm 2024: 1.340.205.000 đồng
+ Năm 2025: 1.340.205.000 đồng
(Kèm theo phụ lục dự toán)
- Nguồn kinh phí:
+ Ngân sách tỉnh;
+ Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị liên quan
- Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch này và nội dung chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp).
- Đẩy mạnh thực hiện hình thức tuyên truyền phù hợp. Lồng ghép vào các cuộc họp, cuộc thi, buổi tập huấn, hội nghị, tọa đàm, nhóm zalo... để tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị.
- Cử nhân sự tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyển đổi số.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thực hiện nội dung, chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định vào quý IV hàng năm.
- Ban hành Hướng dẫn liên ngành khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, có sáng kiến trong thực hiện chuyển đổi số.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo của các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo quy định. Chế độ thông tin báo cáo như sau:
- Hàng năm, báo cáo định kỳ trước ngày 15/12.
- Báo cáo sơ kết giữa giai đoạn vào năm 2023.
- Báo cáo tổng kết giai đoạn vào năm 2025.
3. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, triển khai thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Hướng dẫn liên ngành khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, có sáng kiến trong thực hiện chuyển đổi số.
4. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra tài chính theo quy định.
5. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên mục, chuyên trang, sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình; Tăng cường đưa tin, bài, ảnh, trên báo in, Báo điện tử; bố trí thời lượng tuyên truyền hợp lý thực hiện các nội dung trong Kế hoạch, đưa nội dung tuyên truyền trên các hạ tầng số của Đài, kênh Youtube, fanpage mạng xã hội facebook của đơn vị.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tại địa phương.
- Bố trí ngân sách để triển khai các nhiệm vụ về đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số tại địa phương.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch.
- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung chủ yếu trong Kế hoạch này./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây