DVC Trực Tuyến & CCHC

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   09/04/2024 07:08:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh, nội dung và hình thức như sau:
UBND tỉnh Tây Ninh công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Tây Ninh công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh

 •   08/03/2024 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 1674/TTr-VP ngày 04/3/2024.
Hướng dẫn hệ thống phản ánh kiến nghị

Hướng dẫn hệ thống phản ánh kiến nghị

 •   08/11/2023 02:57:39 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là kênh thông tin chuyên dùng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính
Thông báo về việc quy định mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế)

Thông báo về việc quy định mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế)

 •   30/10/2023 02:10:50 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
TT13 LUUTRUho so dien tu 2

Thông tư số 13/2023/TT-BNV về việc Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

 •   06/09/2023 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 13/2023/TT-BNV về việc Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 •   06/09/2023 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Sở GTVT Tây Ninh thông tin về việc tích hợp thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng Vneid

Sở GTVT Tây Ninh thông tin về việc tích hợp thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng Vneid

 •   22/07/2023 04:25:55 PM
 •   Đã xem: 604
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Sở GTVT Tây Ninh tiếp nhận một số câu hỏi của người dân về việc thực hiện tích hợp thông tin giấy phép lái xe (GPLX) trên ứng dụng VNeID đối với tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sở GTVT Tây Ninh thông tin đến người dân như sau:
BN hoinghitaphuan dvcGPLX

Thông báo về việc triển khai và hướng dẫn trình tự nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trên cổng DVC quốc gia

 •   22/07/2023 04:18:58 PM
 •   Đã xem: 445
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 3371/CĐBVN-QLVT, PT&NL về việc tăng cường triển khai dịch vụ đổi Giấy phép lái xe trực tuyến. Sở GTVT Tây Ninh trân trọng thông báo kể từ ngày 01/6/2023, Sở GTVT tổ chức triển khai và hướng dẫn trình tự nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.
Kết luận của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp về Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Kết luận của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp về Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia

 •   14/06/2023 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/6/2023, tại Trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên
cổng dịch vụ công Quốc gia.
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải năm 2022

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải năm 2022

 •   16/11/2022 07:11:00 AM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
BOCHISO DTI22

Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   26/10/2022 07:21:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe theo hạng Giấy phép lái xe

Danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe theo hạng Giấy phép lái xe

 •   18/08/2022 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 3198
 •   Phản hồi: 0
- Nhằm tạo thuận tiện cho người dân thực hiện khám sức khỏe để giải quyết thủ tục hành chính về Giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thông báo đến người dân danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe phân theo hạng GPLX tương ứng như sau:
Thông báo Công chức, viên chức, NLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Thông báo Công chức, viên chức, NLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

 •   10/09/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Tham gia Cuộc thi tại địa chỉ: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn
Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Công cấp đổi phù hiệu vận tải

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Công cấp đổi phù hiệu vận tải

 •   02/08/2017 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây