Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh và Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải;

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải; các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

c) Dự thảo văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Phòng quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;

d) Các dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giao thông vận tải;

b) Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

4. Về kết cấu hạ tầng giao thông:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh;

b) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặc được ủy thác quản lý;

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

d) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: phân loại đường thủy nội địa; công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa theo thẩm quyền; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo quy định của pháp luật. Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; công bố cảng thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo thẩm quyền;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương, đường sắt đô thị trong phạm vi quản lý;

g) Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý;

h) Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, nhà ga đường sắt đô thị, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý.

5. Về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải:

a) Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

b) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

c) Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

d) Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

6. Về vận tải:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp phép vận tải quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

c) Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn;

d) Quyết định theo thẩm quyền việc chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách trên tuyến cố định đường bộ và đường thủy nội địa theo quy định.

7. Về an toàn giao thông:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông;

c) Là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Thẩm định an toàn giao thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

đ) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về tổ chức giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

11. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

13. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị và bảo vệ công trình giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi nhiệm vụ được giao; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Giao thông vận tải và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

​******

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính – Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

- Tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế về phân cấp quản lý, khai thác và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu xây dựng dự thảo Quy định về thủ tục hành chính cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông;

- Chủ trì phối hợp tham mưu thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020, theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Cục Quản lý đường bộ IV là đơn vị thường trực để phối hợp với UBND các huyện: Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Hòa Thành, Châu Thành, Tân Biên, thành phố Tây Ninh và UBND các xã, phường, thị trấn có tuyến quốc lộ QL22 và QL22B đi qua; giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của nhân dân liên quan đến tuyến quốcc lộ đang khai thác đi qua địa bàn tỉnh.

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo trì kịp thời hệ thống cầu, đường để giữ gìn tuổi thọ công trình, chống xuống cấp, hư hỏng góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông;

- Tham mưu thực hiện khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông trên các đoạn đường, tuyến đường; tham mưu tổ chức giao thông, trong đó chú trọng tổ chức giao thông tại các giao lộ.

- Tham mưu công tác Quản lý có hiệu quả hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý các nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

- Tham mưu công tác quản lý đối với nghiệp vụ tuần đường trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ GTVT, gắn công tác tuần tra đường với công tác duy tu không dùng vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống đường tỉnh;

- Giám sát chặt chẽ biện pháp đảm bảo ATGT đối với các đơn vị thi công,  phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, không được để gây ùn tắc, mất an toàn.

2. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

- Tổ chức thẩm định, thẩm tra và kiểm tra chất lượng các dự án giao thông theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đảm bảo công trình được đầu tư theo đúng tiến độ và hồ sơ thiết kế được duyệt, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án;

- Tham mưu phối hợp với các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trục vớt lục bình và kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, đảm bảo tạo thuận lợi cho các phương tiện tham gia vận tải đường thủy, góp phần nâng cao khả năng khai thác đường thủy nội địa;

- Chủ trì phối hợp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ  của Sở về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020 (tại Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Tham mưu, đề xuất việc bình xét thi đua Chuyên đề "Ngành giao thông vận tải Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020" do Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh phát động.

3. Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và Người lái

- Phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với các đơn vị vận tải, quy định về đào tạo lái xe đối với các đơn vị đào tạo lái xe, cụ thể như sau:

+ Tham mưu việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT.

+ Duy trì thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở GTVT danh sách các xe bị xử lý thu hồi phù hiệu, xe vi phạm không truyền dữ liệu để người dân theo dõi, giám sát.

+ Tiếp tục tham mưu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, xử lý thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả việc giải quyết cấp phép kinh doanh và phù hiệu vận tải các loại qua hình thức dịch vụ công cấp độ 4, dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng lưới Bưu điện hoặc qua các hình thức trực tuyến khác.

+ Tham mưu duy trì kế hoạch phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền tại các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhiều đối tượng nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông.

+ Phối hợp với Thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo lái xe. Trong đó chú trọng chuyên đề đạo đức người lái xe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động đào tạo, thi tốt nghiệp ở tất cả các đơn vị đào tạo trong tỉnh, chú trọng hình thức kiểm tra, giám sát đột xuất, không để cắt giảm thời lượng đào tạo. Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe tại địa phương.

- Chủ trì tham mưu dự thảo Quy chế hoạt động của các điểm đón trả khách tuyến cố định được đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp cùng các đơn vị vận tải khảo sát và mở mới các tuyến xe khách cố định để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; Mở mới các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020.

- Tham mưu việc phối hợp với Sở GTVT các địa phương bạn rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tuyến vận tải khách liên tỉnh trình Tổng Cục Đường bộ và Bộ Giao thông vận tải ban hành.

4. Thanh tra Giao thông Vận tải

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT liên quan đến ngành theo tinh thần các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Chính phủ, của Bộ GTVT và của địa phương.

- Duy trì công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, nhất là ngay nơi xuất phát hoặc gần khu vực đầu nguồn hàng (như: kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên ô tô, công trường xây dựng).

- Duy trì công tác phối hợp với các lực lượng địa phương kiểm soát tải trọng phương tiện các tuyến đường nhánh để tránh tình trạng phương tiện tránh Trạm cân lưu động; Xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với phương tiện không đăng kiểm an toàn kỹ thuật theo quy định.

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, cương quyết lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường bộ theo tinh thần Quyết định số 1632/QĐ-UBND, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

- Phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp với các địa phương trong thực hiện giải tỏa hành lang an toàn đường bộ.

- Kiên quyết xử lý Nhà thầu thi công nếu có sai phạm, nhất là các hành vi tái sai phạm thì cương quyết xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhằm bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

- Phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các bến hàng hóa không có giấy phép hoạt động.

5. Cảng vụ đường thủy nội địa

- Tiếp tục thông báo và phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan vận động, kiểm tra các chủ phương tiện thủy nội địa, các bến thủy nội địa thực hiện đúng quy định về công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện và công tác kiểm tra quản lý các bến thủy nội địa, các bến khách ngang sông.

- Phối hợp với Thanh tra giao thông, UBND các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các bến hàng hóa không có giấy phép hoạt động.

- Kiểm tra việc neo đậu của các phương tiện, đảm bảo phương tiện neo đậu trong phạm vi vùng nước đã được cấp phép, kiên quyết không cho phương tiện ra, vào cảng, bến thủy nội địa không đảm bảo các điều kiện an toàn.

- Chủ động phối hợp với các địa phương để giải quyết triệt để các bến thủy nội địa hoạt động không giấy phép trên địa bàn quản lý.

6. Văn phòng Sở

- Tham mưu thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CC,VC về các mặt chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác nội vụ, thi đua khen thưởng theo quy định.

- Duy trì hoạt động và đổi mới các nội dung trên giao diện trang chủ Cổng thông tin điện tử của Sở theo hướng phong phú về nội dung và thể loại; trình bày khoa học; nghiên cứu bổ sung thêm các chuyên trang, chuyên mục. Quá trình vận hành đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác về thông tin; tiện ích khi sử dụng, tra cứu thông tin.

- Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy chế dân chủ. Phát huy ứng dụng văn phòng điện tử vào công tác quản lý của ngành.

II. Trách nhiệm của Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

1. Tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Điều 1, Quyết định này và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị theo quy định, và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo có hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở GTVT tại cuộc họp ngày 13/01/2018 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

3. Văn phòng Sở theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị để làm cơ sở đánh giá công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Download File tại đây : SGTVT QĐ _giao nhiem vu_(PDF).pdf.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây