DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 08 NĂM 2023

Thứ bảy - 09/09/2023 11:07 211 0
DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 08 NĂM 2023
       
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 20 giấy phép  
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SÁU Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 30/08/2023
2 NGUYỄN HOÀNG GIANG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 29/08/2023
3 CÔNG TY TNHH BẢO ANH TÂY NINH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 28/08/2023
4 TRẦN THỊ LANG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/08/2023
5 TRỊNH KIM THOA Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/08/2023
6 HỒ THANH VÂN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/08/2023
7 NGUYỄN PHƯỚC HẢI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 24/08/2023
8 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH TÚ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 18/08/2023
9 HỘ KINH DOANH THÚY HÒA Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 18/08/2023
10 LÊ HUỲNH MINH KHANG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/08/2023
11 HOÀNG THỔ LONG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 17/08/2023
12 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIM CHÂU Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 15/08/2023
13 CƠ SỎ NGUYỄN ANH TUẤN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/08/2023
14 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM DV VLXD SONG QUÂN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ 11/08/2023
15 HOÀNG VĂN KIÊN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 10/08/2023
16 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 08/08/2023
17 TÂM CHI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/08/2023
18 CƠ SỞ VLXD NGỌC TRAI Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/08/2023
19 CÔNG TY CP TM-DV GIAO NHẬN VẬN TẢI & BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP VICOMEX Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ 04/08/2023
20 LÊ THANH LIÊM Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 04/08/2023
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 273 phù hiệu    
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 70G00333 Xe Container 25/08/2028
2 70G00321 Xe Container 25/08/2030
3 70G00325 Xe Container 25/08/2030
4 70C04277 Xe Container 23/08/2025
5 70H03865 Xe Container 23/08/2029
6 70C06243 Xe Container 21/08/2030
7 70H03087 Xe Container 18/08/2030
8 70H02237 Xe Container 17/08/2025
9 70H04431 Xe Container 15/08/2030
10 70H00302 Xe Container 15/08/2025
11 70H04568 Xe Container 15/08/2025
12 70C09772 Xe Container 11/08/2030
13 70C09872 Xe Container 11/08/2030
14 70C09896 Xe Container 11/08/2030
15 70C12658 Xe Container 11/08/2030
16 70C12714 Xe Container 11/08/2030
17 70C12826 Xe Container 11/08/2030
18 70C12883 Xe Container 11/08/2030
19 70C12901 Xe Container 11/08/2030
20 70C12904 Xe Container 11/08/2030
21 70C12907 Xe Container 11/08/2030
22 70C12920 Xe Container 11/08/2030
23 70C12937 Xe Container 11/08/2030
24 70C12951 Xe Container 11/08/2030
25 70C13186 Xe Container 11/08/2030
26 70H04321 Xe Container 11/08/2030
27 51D40815 Xe Container 31/12/2027
28 51D40818 Xe Container 31/12/2027
29 51D40822 Xe Container 31/12/2027
30 51D40859 Xe Container 31/12/2027
31 51D40897 Xe Container 31/12/2027
32 70C04984 Xe Container 11/08/2030
33 70C05033 Xe Container 11/08/2030
34 70C06280 Xe Container 11/08/2030
35 70C07522 Xe Container 11/08/2030
36 70C07833 Xe Container 11/08/2030
37 70C09707 Xe Container 11/08/2030
38 70C09710 Xe Container 11/08/2030
39 70C09755 Xe Container 11/08/2030
40 51D40944 Xe Container 31/12/2027
41 51D40950 Xe Container 31/12/2027
42 51D40976 Xe Container 31/12/2027
43 51D40981 Xe Container 31/12/2027
44 51D41332 Xe Container 31/12/2027
45 51D41337 Xe Container 31/12/2027
46 51D41367 Xe Container 31/12/2027
47 51D41379 Xe Container 31/12/2027
48 51D41380 Xe Container 31/12/2027
49 51D40883 Xe Container 31/12/2027
50 70C07542 Xe Container 11/08/2030
51 70C07802 Xe Container 11/08/2030
52 70C07847 Xe Container 11/08/2030
53 70C07897 Xe Container 11/08/2030
54 70H04073 Xe Container 11/08/2030
55 70H04094 Xe Container 11/08/2030
56 70H04331 Xe Container 11/08/2030
57 70C06268 Xe Container 11/08/2030
58 70C04909 Xe Container 11/08/2030
59 70H04344 Xe Container 11/08/2030
60 70H01169 Xe Container 11/08/2025
61 70C11081 Xe Container 06/11/2024
62 70H02732 Xe Container 08/08/2027
63 70H00860 Xe Container 08/08/2027
64 70H00229 Xe Container 08/08/2027
65 70C07529 Xe Container 08/08/2030
66 70C10616 Xe Container 08/08/2030
67 70C10718 Xe Container 08/08/2030
68 70H00297 Xe Container 03/08/2025
69 70H00203 Xe Container 03/08/2025
70 70H04407 Xe Container 02/08/2030
71 70H04448 Xe Container 02/08/2030
72 70H04404 Xe Container 02/08/2030
73 70H04411 Xe Container 02/08/2030
74 70H04434 Xe Container 02/08/2030
75 70H04436 Xe Container 02/08/2030
76 70C12528 Xe Container 01/08/2030
77 70C11819 Xe Container 13/11/2024
78 70B01714 Xe chạy tuyến cố định 30/11/2024
79 70B02372 Xe chạy tuyến cố định 28/08/2025
80 70F00452 Xe chạy tuyến cố định 28/08/2025
81 70F00451 Xe chạy tuyến cố định 28/08/2025
82 70B01745 Xe chạy tuyến cố định 09/05/2024
83 70B02007 Xe chạy tuyến cố định 14/08/2028
84 70B02197 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
85 70B01837 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
86 77B01501 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
87 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
88 70B01926 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
89 70B02011 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
90 70B02187 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
91 70F00632 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
92 70F00648 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
93 70F00644 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
94 70F00640 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
95 70B01850 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
96 70B01929 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
97 70B01959 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
98 70B01798 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
99 70B01982 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
100 70B01847 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
101 70B01734 Xe chạy tuyến cố định 09/05/2024
102 70B01273 Xe chạy tuyến cố định 01/08/2028
103 50F05571 Xe chạy tuyến cố định 29/07/2028
104 50F05222 Xe chạy tuyến cố định 29/07/2028
105 70B02069 Xe chạy tuyến cố định 01/08/2028
106 70F00310 Xe Hợp đồng 29/08/2025
107 70F00420 Xe Hợp đồng 29/08/2027
108 70F00419 Xe Hợp đồng 29/08/2025
109 70F00233 Xe Hợp đồng 28/08/2025
110 70G00174 Xe Hợp đồng 28/08/2025
111 70F00525 Xe Hợp đồng 25/08/2025
112 51B27031 Xe Hợp đồng 24/08/2025
113 50F05589 Xe Hợp đồng 22/08/2025
114 70F00307 Xe Hợp đồng 21/08/2025
115 70E00485 Xe Hợp đồng 21/08/2025
116 70E00309 Xe Hợp đồng 21/08/2025
117 70B00965 Xe Hợp đồng 31/12/2026
118 70F00469 Xe Hợp đồng 06/11/2024
119 70B01010 Xe Hợp đồng 31/12/2029
120 70F00700 Xe Hợp đồng 10/08/2025
121 70B02023 Xe Hợp đồng 09/08/2025
122 70B01537 Xe Hợp đồng 09/08/2025
123 70F00535 Xe Hợp đồng 09/08/2025
124 70F00475 Xe Hợp đồng 07/08/2025
125 70F00544 Xe Hợp đồng 04/08/2026
126 70F00459 Xe Hợp đồng 03/08/2028
127 70F00717 Xe Hợp đồng 03/08/2025
128 70B02153 Xe Hợp đồng 02/08/2025
129 70B01793 Xe Hợp đồng 31/12/2025
130 70B01456 Xe Hợp đồng 31/12/2025
131 70B01682 Xe Hợp đồng 31/12/2024
132 70A38529 Xe Hợp đồng 01/08/2025
133 70b01708 Xe Hợp đồng 13/11/2024
134 70B01912 Xe Hợp đồng 31/12/2025
135 51H07403 Xe Trung chuyển 16/08/2025
136 51H07231 Xe Trung chuyển 16/08/2025
137 67G00021 Xe Trung chuyển 01/08/2025
138 67G00007 Xe Trung chuyển 01/08/2025
139 70A16808 Xe Taxi 29/08/2025
140 70A16500 Xe Taxi 29/08/2025
141 70G00413 Xe Taxi 25/08/2026
142 70A22705 Xe Taxi 25/08/2025
143 70E00310 Xe Taxi 23/08/2026
144 70A16787 Xe Taxi 23/08/2025
145 70A16705 Xe Taxi 23/08/2025
146 70A16598 Xe Taxi 23/08/2025
147 70A16565 Xe Taxi 23/08/2025
148 70A16581 Xe Taxi 23/08/2025
149 70E00237 Xe Taxi 21/08/2026
150 70E00496 Xe Taxi 15/08/2025
151 70A21722 Xe Taxi 10/08/2025
152 65A36586 Xe Taxi 09/08/2025
153 70E00341 Xe Taxi 08/08/2026
154 70E00642 Xe Taxi 08/08/2026
155 70A22244 Xe Taxi 03/08/2025
156 70E00230 Xe Taxi 03/08/2026
157 70E00156 Xe Taxi 03/08/2025
158 70A21679 Xe Taxi 01/08/2025
159 70B01541 Xe Buýt 31/12/2024
160 70B00890 Xe Buýt 31/12/2025
161 70B01213 Xe Buýt 31/12/2024
162 70B00937 Xe Buýt 31/12/2025
163 70B00833 Xe Buýt 31/12/2026
164 70B00816 Xe Buýt 31/12/2026
165 70B00793 Xe Buýt 31/12/2026
166 70B00755 Xe Buýt 31/12/2026
167 70B00716 Xe Buýt 31/12/2026
168 70B00535 Xe Buýt 31/12/2026
169 70B00533 Xe Buýt 31/12/2026
170 70H01788 Xe Tải 30/08/2030
171 70C13184 Xe Tải 30/08/2027
172 61C17466 Xe Tải 29/08/2025
173 70C15073 Xe Tải 29/08/2025
174 54T5599 Xe Tải 29/08/2025
175 70G00341 Xe Tải 29/08/2025
176 51D17345 Xe Tải 28/08/2025
177 70K6095 Xe Tải 31/12/2026
178 70H03919 Xe Tải 28/08/2030
179 70C08622 Xe Tải 25/08/2030
180 70C15988 Xe Tải 25/08/2030
181 70K2986 Xe Tải 31/12/2026
182 70C05999 Xe Tải 31/12/2026
183 62H02118 Xe Tải 25/08/2026
184 70H04311 Xe Tải 25/08/2030
185 43C03674 Xe Tải 24/08/2025
186 70H6874 Xe Tải 23/08/2025
187 70H00924 Xe Tải 23/08/2025
188 70C09763 Xe Tải 23/08/2030
189 70H03906 Xe Tải 22/08/2026
190 70H9801 Xe Tải 22/08/2027
191 70C13892 Xe Tải 22/08/2025
192 70K4714 Xe Tải 22/08/2026
193 70C03512 Xe Tải 31/12/2029
194 70H04382 Xe Tải 21/08/2030
195 51C93667 Xe Tải 21/08/2025
196 70C05644 Xe Tải 21/08/2030
197 70C10351 Xe Tải 21/08/2025
198 70C09027 Xe Tải 21/08/2025
199 70C06062 Xe Tải 21/08/2025
200 70C06561 Xe Tải 21/08/2025
201 70C15699 Xe Tải 18/08/2030
202 70H03912 Xe Tải 18/08/2025
203 70H04605 Xe Tải 18/08/2027
204 70K3853 Xe Tải 18/08/2026
205 70H00770 Xe Tải 17/08/2030
206 70C02686 Xe Tải 17/08/2025
207 70C05304 Xe Tải 16/08/2026
208 70C09776 Xe Tải 16/08/2030
209 70C06173 Xe Tải 16/08/2030
210 70C06228 Xe Tải 16/08/2030
211 70C01818 Xe Tải 16/08/2030
212 70C08439 Xe Tải 16/08/2030
213 70C12169 Xe Tải 15/08/2030
214 70C13059 Xe Tải 15/08/2030
215 70H9492 Xe Tải 31/12/2029
216 70C12230 Xe Tải 15/08/2025
217 70C04298 Xe Tải 15/08/2028
218 70H00559 Xe Tải 31/12/2027
219 70C04207 Xe Tải 15/08/2030
220 70C02254 Xe Tải 31/12/2025
221 70C06346 Xe Tải 14/08/2030
222 70H04102 Xe Tải 14/08/2028
223 70C13327 Xe Tải 14/08/2030
224 70C15854 Xe Tải 14/08/2030
225 70C07260 Xe Tải 14/08/2030
226 70C14252 Xe Tải 11/08/2025
227 70C15596 Xe Tải 11/08/2028
228 70H04387 Xe Tải 11/08/2026
229 70C01480 Xe Tải 11/08/2025
230 70C00226 Xe Tải 11/08/2025
231 70C09222 Xe Tải 31/12/2029
232 70C10994 Xe Tải 31/12/2028
233 70H00571 Xe Tải 31/12/2026
234 70C11046 Xe Tải 10/08/2030
235 70C00879 Xe Tải 10/08/2030
236 70C07084 Xe Tải 10/08/2030
237 70H00871 Xe Tải 09/08/2025
238 70C12896 Xe Tải 09/08/2030
239 60C09184 Xe Tải 09/08/2025
240 70H04340 Xe Tải 09/08/2028
241 70H03842 Xe Tải 09/08/2025
242 51C75859 Xe Tải 01/08/2025
243 70H04523 Xe Tải 08/08/2026
244 72H02940 Xe Tải 08/08/2026
245 70H03456 Xe Tải 08/08/2030
246 70C09006 Xe Tải 07/08/2025
247 70C11722 Xe Tải 07/08/2025
248 70H01436 Xe Tải 07/08/2025
249 70H9227 Xe Tải 07/08/2028
250 70C11003 Xe Tải 07/08/2025
251 63C08709 Xe Tải 04/08/2025
252 70C06219 Xe Tải 31/12/2027
253 72H02993 Xe Tải 04/08/2026
254 70C06267 Xe Tải 04/08/2025
255 70C07456 Xe Tải 17/05/2026
256 70H01843 Xe Tải 03/08/2030
257 70C05692 Xe Tải 02/08/2030
258 51D16461 Xe Tải 31/12/2026
259 70H03974 Xe Tải 27/03/2024
260 70H02530 Xe Tải 01/08/2030
261 70H5276 Xe Tải 01/08/2025
262 70C07976 Xe Tải 01/08/2030
263 70C05760 Xe Tải 01/08/2025
264 70C06394 Xe Tải 01/08/2030
265 70H01720 Xe Đầu kéo 29/08/2030
266 70H03355 Xe Đầu kéo 29/08/2030
267 70C16335 Xe Đầu kéo 29/08/2030
268 70H04129 Xe Đầu kéo 29/08/2030
269 70H04614 Xe Đầu kéo 17/08/2030
270 70H04059 Xe Đầu kéo 04/08/2030
271 70H04129 Xe Đầu kéo 01/08/2029
272 70H03355 Xe Đầu kéo 01/08/2029
273 70H00835 Xe Đầu kéo 01/08/2029

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Trưởng Phòng QLVT,PT&NL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây