DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 12 NĂM 2022

Thứ năm - 19/01/2023 11:36 335 0
DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 12 NĂM 2022
       
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 04 giấy phép  
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 DNTN VẬN TẢI QUỐC NHƯ   Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường. 19/12/2022
2 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI LONG SƠN  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường;  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 13/12/2022
3 CTY TNHH TM VT TỐ QUYÊN  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường. 09/12/2022
4 HTX Vận tải Xăng dầu TP Tây Ninh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô. 07/12/2022
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 148 phù hiệu    
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 70F00466 Xe Hợp đồng 30/12/2029
2 70F00041 Xe Hợp đồng 11/07/2024
3 70B01677 Xe Hợp đồng 31/12/2027
4 70A10039 Xe Hợp đồng 29/12/2029
5 70B01326 Xe Hợp đồng 29/12/2029
6 70B01227 Xe Hợp đồng 29/12/2029
7 70B02310 Xe Hợp đồng 11/07/2024
8 70B02309 Xe Hợp đồng 11/07/2024
9 50F02926 Xe Hợp đồng 23/07/2025
10 50F02956 Xe Hợp đồng 18/07/2025
11 70B02122 Xe Hợp đồng 03/01/2023
12 70F00039 Xe Hợp đồng 31/12/2027
13 70B00615 Xe Hợp đồng 06/11/2024
14 70K1412 Xe Hợp đồng 06/11/2024
15 70F00138 Xe Hợp đồng 11/07/2024
16 70F00012 Xe Hợp đồng 31/12/2023
17 70H7693 Xe Hợp đồng 11/07/2024
18 70B01294 Xe Hợp đồng 11/07/2024
19 70F00028 Xe Hợp đồng 31/12/2027
20 70F00488 Xe Hợp đồng 26/12/2029
21 70B00406 Xe Hợp đồng 31/12/2026
22 70F00014 Xe Hợp đồng 11/07/2024
23 70B02378 Xe Hợp đồng 11/07/2024
24 70B02243 Xe Hợp đồng 11/07/2024
25 51B26726 Xe Hợp đồng 01/01/2025
26 70F00450 Xe Hợp đồng 23/12/2029
27 70F00095 Xe Hợp đồng 06/11/2024
28 70B02094 Xe Hợp đồng 31/12/2027
29 70b01149 Xe Hợp đồng 31/12/2027
30 50F03651 Xe Hợp đồng 06/12/2027
31 70B00140 Xe Hợp đồng 31/12/2027
32 71B00742 Xe Hợp đồng 11/07/2024
33 70B00759 Xe Hợp đồng 11/07/2024
34 70F00715 Xe Hợp đồng 14/12/2029
35 70B00982 Xe Hợp đồng 11/07/2024
36 70B00055 Xe Hợp đồng 11/07/2024
37 50F03658 Xe Hợp đồng 06/12/2027
38 70B02328 Xe Hợp đồng 31/12/2027
39 70B02303 Xe Hợp đồng 31/12/2027
40 70B02258 Xe Hợp đồng 31/12/2027
41 70B02164 Xe Hợp đồng 31/12/2027
42 70E00363 Xe Hợp đồng 08/12/2029
43 70F00457 Xe Hợp đồng 06/11/2024
44 70F00611 Xe Hợp đồng 11/07/2024
45 70F00497 Xe Hợp đồng 02/12/2029
46 70B02328 Xe Hợp đồng 04/12/2022
47 70H03768 Xe Container 27/12/2029
48 70H01968 Xe Container 22/03/2023
49 70H03960 Xe Container 15/12/2029
50 70H04164 Xe Container 14/12/2029
51 70H04155 Xe Container 12/12/2029
52 50F04231 Xe chạy tuyến cố định 26/12/2025
53 50F04221 Xe chạy tuyến cố định 26/12/2025
54 70B01484 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2024
55 70B02270 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2024
56 70B02441 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2024
57 66B00383 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
58 63F00103 Xe chạy tuyến cố định 26/12/2029
59 63F00240 Xe chạy tuyến cố định 26/12/2029
60 70F00189 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
61 50F01051 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
62 50f01048 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
63 50F01041 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
64 50F01040 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
65 50F01035 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
66 50F01032 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
67 50F01024 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
68 50F01013 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
69 50F01002 Xe chạy tuyến cố định 22/12/2029
70 50F01001 Xe chạy tuyến cố định 22/12/2029
71 50F01060 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
72 50F01066 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
73 50F01073 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
74 50F01063 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
75 50F01074 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
76 70F00474 Xe chạy tuyến cố định 15/12/2029
77 70F00452 Xe chạy tuyến cố định 15/12/2029
78 70F00638 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
79 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 23/12/2022
80 50F03651 Xe chạy tuyến cố định 06/12/2027
81 63B00257 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
82 70B02049 Xe chạy tuyến cố định 02/12/2029
83 50F03609 Xe chạy tuyến cố định 29/11/2025
84 51F39854 Xe Trung chuyển 30/12/2023
85 51F39355 Xe Trung chuyển 30/12/2023
86 51F81520 Xe Trung chuyển 30/12/2023
87 51F81553 Xe Trung chuyển 30/12/2023
88 51B20169 Xe Trung chuyển 12/12/2025
89 51D57826 Xe Trung chuyển 09/12/2025
90 70E00695 Xe Taxi 28/12/2029
91 70E00730 Xe Taxi 28/12/2029
92 70A39734 Xe Taxi 27/12/2029
93 70E00146 Xe Taxi 27/12/2029
94 62E00192 Xe Taxi 27/12/2029
95 70E00017 Xe Taxi 27/12/2029
96 70A23234 Xe Taxi 26/12/2029
97 70E00238 Xe Taxi 22/12/2029
98 51F20663 Xe Taxi 31/12/2027
99 70A16058 Xe Taxi 20/12/2029
100 70E00712 Xe Taxi 19/12/2029
101 70E00006 Xe Taxi 14/12/2029
102 70A40875 Xe Taxi 13/12/2029
103 70E00677 Xe Taxi 13/12/2029
104 70E00466 Xe Taxi 13/12/2029
105 51F27770 Xe Taxi 31/12/2027
106 70E00537 Xe Taxi 06/12/2029
107 70A38720 Xe Taxi 01/12/2029
108 70E00256 Xe Taxi 01/12/2029
109 70H03851 Xe Tải 30/12/2029
110 70C07815 Xe Tải 30/12/2029
111 70C06358 Xe Tải 30/12/2029
112 70C02182 Xe Tải 30/12/2029
113 70C09469 Xe Tải 30/12/2029
114 70C06335 Xe Tải 30/12/2029
115 70C01778 Xe Tải 30/12/2029
116 70C11916 Xe Tải 29/12/2029
117 70H03950 Xe Tải 11/07/2024
118 50H06618 Xe Tải 11/07/2024
119 70C16473 Xe Tải 11/07/2024
120 70H02014 Xe Tải 23/12/2029
121 70C14258 Xe Tải 11/07/2024
122 70C11589 Xe Tải 11/07/2024
123 70C08901 Xe Tải 21/12/2029
124 70C07035 Xe Tải 20/12/2029
125 70C07119 Xe Tải 20/12/2029
126 70H02242 Xe Tải 20/12/2029
127 70C17831 Xe Tải 19/12/2029
128 70H01883 Xe Tải 19/12/2029
129 62C06321 Xe Tải 11/07/2024
130 70H03884 Xe Tải 15/12/2029
131 70C14686 Xe Tải 15/12/2029
132 70H04176 Xe Tải 14/12/2029
133 70H03807 Xe Tải 14/12/2029
134 62C07578 Xe Tải 11/07/2024
135 70C05835 Xe Tải 11/07/2024
136 70C13287 Xe Tải 08/12/2029
137 70H01435 Xe Tải 11/07/2024
138 61H06925 Xe Tải 11/07/2024
139 61H07443 Xe Tải 11/07/2024
140 72H02058 Xe Tải 06/12/2029
141 70H04069 Xe Tải 06/12/2029
142 70C15405 Xe Tải 06/12/2029
143 95C04008 Xe Tải 06/12/2024
144 70c04710 Xe Tải 11/07/2024
145 70H03530 Xe Tải 02/12/2029
146 70H03764 Xe Tải 02/12/2029
147 70H03842 Xe Tải 02/12/2029
148 70H03966 Xe Tải 02/12/2029

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Phó Trưởng Phòng QLVT-PTNL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây