DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP TRONG THÁNG 11 NĂM 2023

Thứ ba - 19/12/2023 07:27 198 0
       
I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 07 giấy phép
       
Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh Có hiệu lực kể từ ngày
1 NGUYỄN THANH LƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 16/11/2023
2 HỘ KINH DOANH ĐOÀN TRƯỜNG SƠN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 16/11/2023
3 HỘ KINH DOANH LÊ MẠNH DŨNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 10/11/2023
4 ĐỖ QUANG THẾ NHÂN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/11/2023
5 NGUYỄN THẾ PHONG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 07/11/2023
6 VÕ SỈ SƠN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 06/11/2023
7 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI-XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HƯNG CƯỜNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ 06/11/2023
       
II. Danh sách phù hiệu vận tải: 267 phù hiệu
       
Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn
1 50F01074 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
2 50F01073 Xe chạy tuyến cố định 19/12/2029
3 70B00129 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
4 70F00452 Xe chạy tuyến cố định 22/11/2025
5 77B01501 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
6 70E00206 Xe chạy tuyến cố định 06/11/2024
7 70B01756 Xe chạy tuyến cố định 16/11/2026
8 70B02007 Xe chạy tuyến cố định 16/11/2026
9 70B02142 Xe chạy tuyến cố định 16/11/2026
10 70B01273 Xe chạy tuyến cố định 15/11/2030
11 70F00479 Xe chạy tuyến cố định 14/11/2025
12 70B01109 Xe chạy tuyến cố định 14/11/2025
13 71F00320 Xe chạy tuyến cố định 22/02/2026
14 70B02145 Xe chạy tuyến cố định 10/11/2028
15 67L6417 Xe chạy tuyến cố định 09/11/2025
16 71H02062 Xe chạy tuyến cố định 09/11/2028
17 70B01071 Xe chạy tuyến cố định 09/05/2024
18 70B00797 Xe chạy tuyến cố định 02/11/2025
19 70B01953 Xe chạy tuyến cố định 02/11/2025
20 70B01301 Xe chạy tuyến cố định 02/11/2025
21 70B02302 Xe chạy tuyến cố định 02/11/2025
22 70B01451 Xe chạy tuyến cố định 02/11/2025
23 70B01772 Xe chạy tuyến cố định 02/11/2025
24 51B29773 Xe chạy tuyến cố định 01/01/2025
25 50F05222 Xe chạy tuyến cố định 29/07/2028
26 70C09876 Xe Container 28/11/2025
27 70F00427 Xe Container 24/11/2030
28 70H03087 Xe Container 23/11/2030
29 70C10141 Xe Container 17/11/2030
30 70H03736 Xe Container 16/11/2030
31 61C28661 Xe Container 10/11/2028
32 70C11018 Xe Container 08/11/2030
33 70C11187 Xe Container 03/11/2030
34 70H03355 Xe Đầu kéo 07/11/2028
35 70H02689 Xe Đầu kéo 06/11/2030
36 70E00319 Xe Đầu kéo 30/10/2026
37 70H01601 Xe Đầu kéo 30/10/2026
38 70F00338 Xe Hợp đồng 29/11/2025
39 51B41404 Xe Hợp đồng 29/11/2025
40 70F00477 Xe Hợp đồng 29/11/2026
41 70A17923 Xe Hợp đồng 28/11/2025
42 70G00019 Xe Hợp đồng 27/11/2025
43 70H04514 Xe Hợp đồng 27/11/2025
44 70G00469 Xe Hợp đồng 06/11/2024
45 51B01578 Xe Hợp đồng 06/11/2024
46 70F00265 Xe Hợp đồng 17/11/2025
47 70H04410 Xe Hợp đồng 16/11/2025
48 62F00439 Xe Hợp đồng 16/11/2026
49 70G00247 Xe Hợp đồng 13/11/2025
50 70G00023 Xe Hợp đồng 09/11/2025
51 70E00258 Xe Hợp đồng 09/11/2025
52 70F00493 Xe Hợp đồng 09/11/2025
53 70G00177 Xe Hợp đồng 09/11/2025
54 51B30817 Xe Hợp đồng 08/11/2027
55 70E00251 Xe Hợp đồng 08/11/2025
56 70F00566 Xe Hợp đồng 19/08/2026
57 70A27526 Xe Hợp đồng 06/11/2025
58 50F03194 Xe Hợp đồng 06/11/2025
59 70G00208 Xe Hợp đồng 03/11/2025
60 70F00028 Xe Hợp đồng 31/12/2027
61 70B00720 Xe Hợp đồng 13/11/2024
62 70B01146 Xe Hợp đồng 06/11/2024
63 70E00637 Xe Hợp đồng 02/11/2025
64 70G00180 Xe Hợp đồng 02/11/2025
65 62F00740 Xe Tải 29/11/2027
66 70G00754 Xe Tải 29/11/2030
67 70G00751 Xe Tải 29/11/2030
68 70C08802 Xe Tải 29/11/2025
69 70C09535 Xe Tải 28/11/2025
70 70C13659 Xe Tải 28/11/2027
71 70E00612 Xe Tải 31/12/2029
72 70C14976 Xe Tải 27/11/2025
73 70H04659 Xe Tải 27/11/2026
74 70H04449 Xe Tải 27/11/2028
75 70C12781 Xe Tải 27/11/2027
76 70H01994 Xe Tải 24/11/2025
77 70C07134 Xe Tải 24/11/2025
78 70C01522 Xe Tải 24/11/2025
79 70C12821 Xe Tải 24/11/2027
80 61C19511 Xe Tải 23/11/2025
81 70F00610 Xe Tải 23/11/2025
82 67H01723 Xe Tải 23/11/2025
83 70H00098 Xe Tải 31/12/2029
84 70C10478 Xe Tải 22/11/2028
85 70C10068 Xe Tải 22/11/2028
86 70C08187 Xe Tải 22/11/2028
87 70C11169 Xe Tải 22/11/2025
88 70H01592 Xe Tải 21/11/2030
89 70H04529 Xe Tải 21/11/2026
90 70H03985 Xe Tải 20/11/2026
91 70G00342 Xe Tải 20/11/2025
92 70C09718 Xe Tải 17/11/2025
93 70H04227 Xe Tải 17/11/2028
94 70C05815 Xe Tải 16/11/2030
95 70C08921 Xe Tải 16/11/2030
96 70H04412 Xe Tải 16/11/2027
97 70C08012 Xe Tải 16/11/2025
98 70H03025 Xe Tải 16/11/2025
99 70H01612 Xe Tải 15/11/2026
100 70C12943 Xe Tải 15/11/2026
101 70C16150 Xe Tải 15/11/2030
102 70C06972 Xe Tải 31/12/2027
103 70G00233 Xe Tải 15/11/2025
104 70C15701 Xe Tải 15/11/2026
105 70C09770 Xe Tải 15/11/2025
106 70H01050 Xe Tải 15/11/2025
107 70C11022 Xe Tải 14/11/2030
108 70H04042 Xe Tải 14/11/2030
109 70E00611 Xe Tải 14/11/2025
110 50F03543 Xe Tải 14/11/2026
111 70C14185 Xe Tải 13/11/2030
112 70C03463 Xe Tải 31/12/2026
113 47D00991 Xe Tải 10/11/2028
114 70C11082 Xe Tải 09/11/2030
115 70C07352 Xe Tải 09/11/2030
116 61C02755 Xe Tải 31/12/2027
117 70C05812 Xe Tải 08/11/2026
118 70H03654 Xe Tải 08/11/2030
119 70C09286 Xe Tải 08/11/2030
120 70C12363 Xe Tải 08/11/2030
121 70C14267 Xe Tải 08/11/2030
122 70C12522 Xe Tải 15/05/2024
123 61C45255 Xe Tải 07/11/2026
124 70C08543 Xe Tải 31/12/2027
125 70H6451 Xe Tải 06/11/2025
126 70H00199 Xe Tải 03/11/2026
127 70G00222 Xe Tải 15/05/2024
128 70C03226 Xe Tải 02/11/2025
129 70H00221 Xe Tải 02/11/2026
130 70C06037 Xe Tải 02/11/2026
131 70C00942 Xe Tải 31/12/2026
132 70H03767 Xe Tải 02/11/2030
133 70C02781 Xe Tải 31/12/2027
134 70F00267 Xe Taxi 28/11/2025
135 70F00277 Xe Taxi 28/11/2025
136 70E00346 Xe Taxi 28/11/2025
137 70E00320 Xe Taxi 28/11/2025
138 70F00318 Xe Taxi 28/11/2025
139 70F00305 Xe Taxi 28/11/2025
140 70G00008 Xe Taxi 28/11/2025
141 70E00235 Xe Taxi 28/11/2025
142 70E00340 Xe Taxi 28/11/2025
143 70F00526 Xe Taxi 27/11/2026
144 70F00548 Xe Taxi 23/11/2025
145 70G00030 Xe Taxi 23/11/2025
146 70F00324 Xe Taxi 22/11/2025
147 70H04687 Xe Taxi 22/11/2025
148 70F00745 Xe Taxi 21/11/2025
149 70F00278 Xe Taxi 20/11/2025
150 70H04660 Xe Taxi 17/11/2025
151 70F00296 Xe Taxi 16/11/2030
152 70E00288 Xe Taxi 16/11/2030
153 70G00001 Xe Taxi 16/11/2030
154 70G00042 Xe Taxi 16/11/2030
155 70E00221 Xe Taxi 16/11/2030
156 70E00208 Xe Taxi 16/11/2030
157 70E00307 Xe Taxi 16/11/2030
158 70E00219 Xe Taxi 16/11/2030
159 70H04564 Xe Taxi 16/11/2030
160 70G00035 Xe Taxi 16/11/2030
161 70F00273 Xe Taxi 16/11/2030
162 70E00322 Xe Taxi 16/11/2030
163 70F00177 Xe Taxi 16/11/2030
164 70F00429 Xe Taxi 16/11/2025
165 70A21685 Xe Taxi 16/11/2025
166 70F00431 Xe Taxi 14/11/2025
167 70E00226 Xe Taxi 10/11/2025
168 70E00281 Xe Taxi 09/11/2026
169 68H02592 Xe Taxi 07/11/2025
170 70E00345 Xe Taxi 07/11/2030
171 70E00225 Xe Taxi 07/11/2030
172 70E00289 Xe Taxi 07/11/2030
173 70H04556 Xe Taxi 07/11/2030
174 70E00257 Xe Taxi 07/11/2030
175 70E00201 Xe Taxi 07/11/2030
176 70F00269 Xe Taxi 07/11/2030
177 70F00276 Xe Taxi 07/11/2030
178 70F00280 Xe Taxi 07/11/2030
179 70G00022 Xe Taxi 07/11/2030
180 70H04586 Xe Taxi 07/11/2030
181 70F00342 Xe Taxi 07/11/2030
182 70F00339 Xe Taxi 07/11/2030
183 70E00330 Xe Taxi 07/11/2030
184 70E00304 Xe Taxi 07/11/2030
185 70F00331 Xe Taxi 07/11/2030
186 70E00248 Xe Taxi 07/11/2030
187 70G00031 Xe Taxi 07/11/2030
188 70F00288 Xe Taxi 07/11/2030
189 70E00270 Xe Taxi 07/11/2030
190 70H04599 Xe Taxi 07/11/2030
191 70G00037 Xe Taxi 07/11/2030
192 70F00326 Xe Taxi 07/11/2030
193 70E00315 Xe Taxi 07/11/2030
194 70G00029 Xe Taxi 07/11/2030
195 70H04585 Xe Taxi 07/11/2030
196 70F00343 Xe Taxi 07/11/2030
197 70F00249 Xe Taxi 07/11/2030
198 70E00213 Xe Taxi 07/11/2030
199 70F00158 Xe Taxi 07/11/2030
200 70E00263 Xe Taxi 07/11/2030
201 70F00260 Xe Taxi 07/11/2030
202 70F00274 Xe Taxi 07/11/2030
203 70H04561 Xe Taxi 07/11/2030
204 70E00153 Xe Taxi 07/11/2030
205 70E00305 Xe Taxi 07/11/2030
206 70E00204 Xe Taxi 07/11/2030
207 70F00230 Xe Taxi 07/11/2030
208 70E00233 Xe Taxi 07/11/2030
209 70H04555 Xe Taxi 07/11/2030
210 70G00010 Xe Taxi 06/11/2026
211 70G00033 Xe Taxi 06/11/2030
212 70A17392 Xe Taxi 06/11/2025
213 70A17211 Xe Taxi 06/11/2025
214 70F00282 Xe Taxi 03/11/2030
215 70G00006 Xe Taxi 03/11/2030
216 70G00005 Xe Taxi 03/11/2030
217 70H04581 Xe Taxi 03/11/2030
218 70E00286 Xe Taxi 03/11/2030
219 70H04563 Xe Taxi 03/11/2030
220 70H04553 Xe Taxi 03/11/2030
221 70F00208 Xe Taxi 03/11/2030
222 70E00314 Xe Taxi 03/11/2030
223 70G00002 Xe Taxi 03/11/2030
224 70F00261 Xe Taxi 03/11/2030
225 70E00302 Xe Taxi 03/11/2030
226 70F00275 Xe Taxi 03/11/2030
227 70F00255 Xe Taxi 03/11/2030
228 70E00297 Xe Taxi 03/11/2030
229 70H04559 Xe Taxi 03/11/2030
230 70E00234 Xe Taxi 03/11/2030
231 70E00241 Xe Taxi 03/11/2030
232 70F00345 Xe Taxi 03/11/2030
233 70F00279 Xe Taxi 03/11/2030
234 70E00245 Xe Taxi 03/11/2030
235 70G00027 Xe Taxi 03/11/2030
236 70E00215 Xe Taxi 03/11/2030
237 70E00242 Xe Taxi 03/11/2030
238 70E00279 Xe Taxi 03/11/2030
239 70E00285 Xe Taxi 03/11/2030
240 70E00295 Xe Taxi 03/11/2030
241 70F00294 Xe Taxi 03/11/2030
242 70G00011 Xe Taxi 03/11/2030
243 70F00212 Xe Taxi 03/11/2030
244 70F00226 Xe Taxi 03/11/2030
245 70E00273 Xe Taxi 03/11/2030
246 70F00320 Xe Taxi 03/11/2030
247 70E00325 Xe Taxi 03/11/2030
248 70F00222 Xe Taxi 03/11/2030
249 70G00026 Xe Taxi 03/11/2030
250 70H04598 Xe Taxi 03/11/2030
251 70G00021 Xe Taxi 03/11/2030
252 70F00271 Xe Taxi 03/11/2030
253 70H04595 Xe Taxi 03/11/2030
254 70E00276 Xe Taxi 03/11/2030
255 70G00018 Xe Taxi 03/11/2030
256 70E00291 Xe Taxi 03/11/2030
257 70E00218 Xe Taxi 03/11/2030
258 70F00238 Xe Taxi 03/11/2030
259 70F00244 Xe Taxi 03/11/2030
260 70G00262 Xe Taxi 02/11/2025
261 70D00164 Xe Trung chuyển 23/11/2026
262 70B02060 Xe Trung chuyển 20/12/2023
263 51F84195 Xe Trung chuyển 15/11/2030
264 51F84123 Xe Trung chuyển 15/11/2030
265 51F81846 Xe Trung chuyển 15/11/2030
266 51F81520 Xe Trung chuyển 15/11/2030
267 51F39355 Xe Trung chuyển 15/11/2030

Tác giả: QLVT&PTNL Phòng

Nguồn tin: Ông Lê Phan Phi Phụng - Trưởng Phòng QLVT,PT&NL:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây