Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh

Thứ năm - 14/10/2021 17:00 275 0

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh

bn-ckns-nam2021.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

- Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giảm Dự toán chi NSNN năm 2021( cắt giảm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại);

- Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung Dự toán năm 2021: KP phòng chống dịch Covid-19;

- Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-SGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh giảm Dự toán năm 2021: KP bảo trì đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh Dự toán năm 2021: tăng quỹ lương và chi thường xuyên của 01CBCC; giảm 01 quỹ lương HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh  (theo biểu đính kèm: CONGKHAIQ3.xlsx), công khai trên website: sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/10/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD Cong khai THDT QIII-2021_Signed.pdf  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây