Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh

Thứ sáu - 21/07/2023 08:58 66 0
Sở GTVT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh và Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND;
Căn cứ Thông báo số 122/TB-STC ngày 03/7/2023 của Sở Tài chính Tây Ninh thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022;
Xét đề nghị của Kế toán trưởng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm /uploads/news/2023_08/congkhaiqt2022_signed.pdf).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Kế toán trưởng, trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Giám đốc - Nguyễn Tấn Tài - đã ký.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây