Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở GTVT Tây Ninh

Thứ ba - 21/01/2020 17:00 148 0

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở GTVT Tây Ninh

BN-CKNS-2020.png

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SGTVT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGTVT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm: Cong khai TC 2019.xlsx), công khai website: sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 21/01/2020

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD CONGKHAI THDT2019_Signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây