Cơ cấu tổ chức

                                
                                 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ GTVT TÂY NINH
  
  I. BAN GIÁM ĐỐC SỞ
 

pgd_nguyentantai.jpg
- Họ và tên: NGUYỄN TẤN TÀI
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 13/5/1971
- Chức vụ: Giám đốc Sở         
- ĐTDĐ: 0913.884.028
- Email: taint@tayninh.gov.vn
nv-ntt-01.png
 
​ ​
achuong-03-final.png
- Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG CHƯƠNG
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 18/6/1977          
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- ĐTDĐ: 0989.170.028
- Email: chuongdh@tayninh.gov.vn
​ ​nv-nhh-00.png
pgd_trinhvanlo.jpg
- Họ và tên: NGUYỄN THÁI BÌNH
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 08/3/1979          
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- ĐTDĐ: 0908.969.693
- Email: binhnt@tayninh.gov.vn
​ ​nv-nhh-00.png
   
 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng Sở:
  - Họ và tên: ĐINH VĂN KHANG
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày:1967
- Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở
- ĐT: (0276) 3823.065
- ĐTDĐ: 0913.987.171
- Email: khangdv@tayninh.gov.vn
 

 
Nhiệm vụ Văn phòng Sở:
- Tham mưu thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CC,VC về các mặt chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác nội vụ, thi đua khen thưởng theo quy định.
- Duy trì hoạt động và đổi mới các nội dung trên giao diện trang chủ Cổng thông tin điện tử của Sở theo hướng phong phú về nội dung và thể loại; trình bày khoa học; nghiên cứu bổ sung thêm các chuyên trang, chuyên mục. Quá trình vận hành đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác về thông tin; tiện ích khi sử dụng, tra cứu thông tin.
- Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy chế dân chủ. Phát huy ứng dụng văn phòng điện tử vào công tác quản lý của ngành.
  
2. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái:
img140.jpg   - Họ và tên: LÊ PHAN PHI PHỤNG
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 08/12/1977
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: (0276) 3820.974
- ĐTDĐ: 01655.997.799
- E mail: phunglpp@tayninh.gov.vn
  - Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ
- Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 30/5/1980
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐTDĐ: 0978.751.827
- E mail: nhunt@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ Phòng QLVT-PTNL:
- Phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với các đơn vị vận tải, quy định về đào tạo lái xe đối với các đơn vị đào tạo lái xe, cụ thể như sau:
+ Tham mưu việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT.
+ Duy trì thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở GTVT danh sách các xe bị xử lý thu hồi phù hiệu, xe vi phạm không truyền dữ liệu để người dân theo dõi, giám sát.
+ Tiếp tục tham mưu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, xử lý thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả việc giải quyết cấp phép kinh doanh và phù hiệu vận tải các loại qua hình thức dịch vụ công cấp độ 4, dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng lưới Bưu điện hoặc qua các hình thức trực tuyến khác.
+ Tham mưu duy trì kế hoạch phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền tại các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhiều đối tượng nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông.
+ Phối hợp với Thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo lái xe. Trong đó chú trọng chuyên đề đạo đức người lái xe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động đào tạo, thi tốt nghiệp ở tất cả các đơn vị đào tạo trong tỉnh, chú trọng hình thức kiểm tra, giám sát đột xuất, không để cắt giảm thời lượng đào tạo. Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe tại địa phương.
- Chủ trì tham mưu dự thảo Quy chế hoạt động của các điểm đón trả khách tuyến cố định được đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. - Phối hợp cùng các đơn vị vận tải khảo sát và mở mới các tuyến xe khách cố định để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; Mở mới các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020.
- Tham mưu việc phối hợp với Sở GTVT các địa phương bạn rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tuyến vận tải khách liên tỉnh trình Tổng Cục Đường bộ và Bộ Giao thông vận tải ban hành.
   
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Quản lý kết hạ tầng giao thông:
tp_vohuythong.jpg   - Họ và tên: VÕ HUY THÔNG
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 1976
- Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: (0276) 3812.561
- Email: thongvh@tayninh.gov.vn
pp_laihoangphuong.jpg - Họ và tên: LẠI HOÀNG PHƯƠNG- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 1971
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐT: (0276) 3812.561
- ĐTDĐ: 0918.332.335
- Email: phuonglh@tayninh.gov.vn
vuong lam vu.jpg - Họ và tên: VƯƠNG LÂM VŨ- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 09/07/1980
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- ĐTDĐ: 0989.170.038
- Email: vuvl@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ Phòng KHTC-QLHTGT:
1. Về Kế hoạch, Quản lý hạ tầng giao thông
Xây dựng để Giám đốc Sở Giao thông vận tải trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về hạ tầng giao thông;
b) Các dự án đầu tư về hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hạ tầng giao thông;
d) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: phân loại đường thủy nội địa; công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa theo thẩm quyền;
đ) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về tổ chức giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.
e) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;
g) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;
h) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh (nếu có);
i) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặc được ủy thác quản lý;
k) Tham mưu phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;
l) Tham mưu việc phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
m) Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý;
n) Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý;
o) Tham mưu việc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu;
p) Phối hợp việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông;
q) Thẩm định an toàn giao thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
r) Phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật;
s) Giúp lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở về hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật;
t) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý hạ tầng giao thông đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
u) Tham mưu thực hiện về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ;
v) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
2. Về Tài chính - Kế toán:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật;
b) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
d) Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
3. Về Quản lý chất lượng công trình giao thông:
a) Tham mưu soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành sau khi thống nhất với Sở Xây Dựng.
b) Phối hợp với Sở Xây Dựng xem xét, giới thiệu, đề cử công trình xây dựng tham dự Giải thưởng công trình chất lượng cao. Phối hợp với Sở Xây Dựng để giúp UBND tỉnh trong việc xem xét, giới thiệu, đề cử công trình xây dựng tham dự Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.
c) Tiếp nhận thông tin, xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành; gửi tên và hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân đến Sở Xây Dựng để đơn vị này quản lý và tổng hợp, báo cáo theo quy định.
d) Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình thuộc trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định.
đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.
e) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự án toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác.
g) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định công trình xây dựng chuyên ngành khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân đối với các sự cố cấp II, cấp III các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.
h) Phối hợp với Sở Xây Dựng trong việc công bố thông tin, kiểm tra, quản lý thông tin năng lực hoạt động và năng lực hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.
i) Tham mưu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.
k) Chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở dự án có quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.
l) Chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 03 bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình (trường hợp thiết kế 02 bước) của công trình từ cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.
4. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định hiện hành
a) Thực hiện công tác tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông – Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trên cơ sở các hướng dẫn của bộ, ngành trung ương, các quy định của tỉnh;
b) Thực hiện Quy định về Cấp giấy phép cho xe ô tô lưu thông vào đường cấm trên địa bàn tỉnh (theo Quy định của  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh);
c) Thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành về công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh);
d) Thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành về cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Tây Ninh (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh);
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giao cho Sở Giao thông vận tải và được Giám đốc Sở giao cho Phòng Kế hoạch - Tài chính - Quản lý hạ tầng Giao thông
 
 
4. Thanh tra GTVT Tây Ninh:
pp_nguyenthanhtan.jpg  - Họ và tên: NGUYỄN THANH TÂN
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 15/05/1975
- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- ĐT: (0276) 3812.702
- ĐTDĐ: 0918.585.015
- Email: tannt@tayninh.gov.vn
 
ptt_phungthanhtu.jpg   - Họ và tên: PHÙNG THANH TÚ
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 1968
- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
- ĐT: (0276) 3812.702.
- ĐTDĐ: 0913.787.621
- Email: tupt@yahoo.com.vn
 img141.jpg - Họ và tên: LÊ NHẬT THÀNH
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 11/10/1969
- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
- ĐTDĐ: 0982.585.875
- Email: lenhatthanh30@gmail.com
Nhiệm vụ Thanh tra GTVT:
- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT liên quan đến ngành theo tinh thần các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Chính phủ, của Bộ GTVT và của địa phương.
- Duy trì công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, nhất là ngay nơi xuất phát hoặc gần khu vực đầu nguồn hàng (như: kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên ô tô, công trường xây dựng).
- Duy trì công tác phối hợp với các lực lượng địa phương kiểm soát tải trọng phương tiện các tuyến đường nhánh để tránh tình trạng phương tiện tránh Trạm cân lưu động; Xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với phương tiện không đăng kiểm an toàn kỹ thuật theo quy định.
- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, cương quyết lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường bộ theo tinh thần Quyết định số 1632/QĐ-UBND, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp với các địa phương trong thực hiện giải tỏa hành lang an toàn đường bộ.
- Kiên quyết xử lý Nhà thầu thi công nếu có sai phạm, nhất là các hành vi tái sai phạm thì cương quyết xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhằm bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.
- Phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các bến hàng hóa không có giấy phép hoạt động.

 
 
 
5. Cảng vụ đường thủy nội địa Tây Ninh:
hinhthe-23.png 
- Họ và tên: LÊ HÙNG DŨNG
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 1969
- Chức vụ: Giám đốc
- ĐT: (0276) 3844.199
- ĐTDĐ: 0908.610.633
- Email: dunglh@tayninh.gov.vn
  - Họ và tên: LÊ TẤN LỬA
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 01/01/1979
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- ĐT: (0276) 3844 199
- ĐTDĐ: 0913.884.527
- Email: tanlua@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ Cảng vụ Đường thủy nội địa:
- Tiếp tục thông báo và phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan vận động, kiểm tra các chủ phương tiện thủy nội địa, các bến thủy nội địa thực hiện đúng quy định về công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện và công tác kiểm tra quản lý các bến thủy nội địa, các bến khách ngang sông.
- Phối hợp với Thanh tra giao thông, UBND các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các bến hàng hóa không có giấy phép hoạt động.
- Kiểm tra việc neo đậu của các phương tiện, đảm bảo phương tiện neo đậu trong phạm vi vùng nước đã được cấp phép, kiên quyết không cho phương tiện ra, vào cảng, bến thủy nội địa không đảm bảo các điều kiện an toàn.
- Chủ động phối hợp với các địa phương để giải quyết triệt để các bến thủy nội địa hoạt động không giấy phép trên địa bàn quản lý.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây