Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2022

Thứ ba - 17/05/2022 10:53 240 0
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Công văn số 12187/BGTVT-TCCB ngày 17/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; đăng ký thi đua năm 2022;
Nhằm phát huy có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích
- Phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của đơn vị; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022.
 - Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; Luật Thi đua, Khen thưởng, các Nghị định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội đồng TĐKT tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.
- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo việc thi đua, khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời.
2. Yêu cầu
- Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở GTVT, các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng; phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, bằng các hành động, việc làm thiết thực, cụ thể để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Sở, của đơn vị trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội.
3. Đối tượng
Là các tập thể phòng, đơn vị trực thuộc Sở GTVT và các cá nhân công chức, viên chức, người lao động của Sở GTVT tiêu biểu trên các lĩnh vực của ngành, là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua; được tập thể thừa nhận, có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương.
Là các tổ chức, cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải có nhiều thành tích đóng góp, có mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và phát triển ngành GTVT trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
a) Tuyên truyền tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Tuyên truyền hiệu quả, tác dụng to lớn và kết tinh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”, các chủ trương, định hướng của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.
b) Kết quả thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các điển hình tiên tiến của tổ chức đảng, đảng viên trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kết quả thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI.
Kết quả thực hiện các Phong trào thi đua: “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thực hiện công tác cải cách hành chính, vận động Nhân dân sử dụng dịch vụ công mức độ 4”; kết quả của các phong trào, tác động của phong trào thi đua của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Tập trung truyên truyền việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh, tuyên truyền biểu dương các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; Tuyên truyền các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm vào các năm chẵn, năm tròn của tỉnh theo Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.
c) Tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua của Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật. 
d) Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt.
e) Phát huy, nâng chất lượng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của Sở, phục vụ tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
2. Hình thức tuyên truyền
a) Tuyên truyền trên hệ thống văn bản điện tử, tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của cơ quan, Trang thông tin điện tử của Sở GTVT, Nhóm Zalo của Sở GTVT.
b) Tuyên truyền qua các hoạt động Giao ước thi đua, Giao lưu trao đổi kinh nghiệm, Hội thao của Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật, Khối Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Khối Phòng Quản lý đô thị, Khối Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố,... tạo không khí phấn khởi, cổ vũ phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Theo Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2022, Giám đốc Sở GTVT yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên chú trọng việc phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, các sáng kiến, các gương điển hình tiêu biểu và nhân tố mới để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong công chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải.
- Thông qua phong trào thi đua, các phòng, đơn vị thuộc Sở kịp thời tham mưu biểu dương, khen thưởng, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Báo, Đài, Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp cận, viết bài, đưa tin, giới thiệu các nhân tố điển hình, các tấm gương tiêu biểu trong lĩnh vực giao thông vận tải, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong ngành và địa phương;
- Định kỳ mỗi đợt tuyên truyền, thi đua thực hiện đánh giá, rút kinh nghiệm, đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc;
- Không công nhận danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tiêu cực, vi phạm an toàn giao thông, vi phạm kỷ luật;
- Phát huy tích cực những kết quả đã đạt được, Giám đốc Sở GTVT kêu gọi toàn thể cán bộ, CC.VC trong toàn đơn vị ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của Sở Giao thông vận tải.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2022 của Sở Giao thông vận tải./.
* Giám đốc Sở - Nguyễn Tấn Tài - đã ký.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây