Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnhTây Ninh

Bắt đầu lấy ý kiến 19/03/2021
Kết thúc lấy ý kiến 19/04/2021
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Đơn vị soạn thảo Sở Giao thông Vận tải

Nội dung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……/2021/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2021

 

 (Dự thảo: 19/3/2021)

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnhTây Ninh

 

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA … - KỲ HỌP THỨ …

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày … tháng … năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra số/BC-HĐND ngày … tháng … năm 2021 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng (gọi tắt là VTHKCC) bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh VTHKCC bằng xe buýt (gọi tắt là đơn vị vận tải) trên địa bàn tỉnh được Sở Giao thông vận tải Tây Ninh chấp thuận khai thác tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh;

b) Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

c) Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt trên địa bản tỉnh Tây Ninh;

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện

1. Đáp ứng các nguyên tắc theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính.

2. Đơn vị vận tải chỉ được hưởng hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay được giải ngân kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

3. Dự án đầu tư phương tiện xe buýt phải phù hợp với nhu cầu phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh và được Sở Giao thông vận tải Tây Ninh thẩm định, chấp thuận.

Điều 3. Điều kiện được hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện

1. Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điều 4 Thông tư số 02/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Đơn vị vận tải cam kết khai thác tuyến tối thiểu 10 (mười) năm theo hợp đồng ký kết với Sở Giao thông vận tải Tây Ninh.

3. Đơn vị vận tải được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện có trách nhiệm miễn, giảm giá vé cho đối tượng ưu tiên sử dụng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt trong thời gian khai thác tuyến. Cụ thể:

a) Miễn giá vé: Trẻ em dưới 06 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng;

b) Giảm giá vé: Giảm 30% giá vé cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh và sinh viên là công dân Việt Nam.

Điều 4. Phương tiện xe buýt được hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư

1. Phương tiện chưa qua sử dụng, có năm sản xuất từ 2020 trở về sau và thuộc các trường hợp tại khoản 2, 3 Điều này.

2. Thay thế phương tiện đang tham gia khai thác tuyến đã qua sử dụng trên 10 (mười) năm (tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đầu tiên).

3. Phương tiện đầu tư bổ sung các tuyến đang khai thác, các tuyến khai thác mới.

Điều 5. Hạn mức vay vốn, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện

1. Hạn mức vay vốn: Theo giá trị hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 70% tổng số vốn đầu tư phương tiện.

2. Mức hỗ trợ lãi suất vay vốn: Bằng 90% lãi suất vay vốn trong hạn theo giá trị hợp đồng vay vốn thực tế của từng khoản vay với các tổ chức tín dụng.

3. Thời gian hỗ trợ lãi suất vay vốn: Theo thời gian vay vốn thực tế của từng khoản vay.

Điều 6. Nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện

Nguồn ngân sách của tỉnh.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết cho HĐND tỉnh theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa … kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2021 và có hiệu lực từ ngày … tháng …  năm 2021./.

 File đính kèm

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay560
  • Tháng hiện tại560
  • Tổng lượt truy cập1,567,385
cong bao tay ninh
duong day nong
Thuc hanh tiet kiem chong lang phi
gop y nang cap cai tao
Lich lam viec cua so
Chung tay cai cach hanh chinh
Doan thanh nien
Tai lieu xuc tien dau tu
Bieu do tuyen
Thong tin hoạt dong xe buyt
DN hoi chinh phu tra loi
gop y du thao
dan hoi chinh phu tra loi
Cong khai minh bach
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây