Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ năm - 14/09/2023 08:33 18 0
Tây Ninh lấy ngày chuyển đổi số quốc gia làm ngày chuyển đổi số của tỉnh (ngày 10 tháng 10 hàng năm). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số năm 2023 từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước, của Tỉnh
Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
II. CHỦ ĐỀ NĂM 2023
Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị.
Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.
III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI
1. Lan toả, phổ biến thông điệp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 đến các cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan đảng, đoàn thể và Mặt trật Tổ quốc các cấp; các doanh nghiệp, các tổ chức Hội nghề nghiệp và địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh.
          - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
          - Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
2. Tham dự các sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức (theo kế hoạch của Bộ TTTT)
- Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ngành liên quan.
- Kinh phí: Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2023.
3. Tập trung tích hợp cơ sở dữ liệu của các sở, ngành về Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế xã hội (Trung tâm IOC) phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị -xã hội tỉnh.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.
4. Tổ chức sơ kết triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: các doanh nghiệp cung cấp giải pháp.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2023.
5. Tổ chức Ngày hội thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền cài đặt mã định danh điện tử (VNeID)
- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Tây Ninh.
- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh, các doanh nghiệp.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023.
- Kinh phí: Sự nghiệp khoa học công nghệ giao Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023.
6. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn trực tiếp 631 Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh về nộp hồ sơ trực tuyến
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Tổ chức thường xuyên và tập trung trong tháng 10/2023.
7. Tổ chức Hội thi tìm hiểu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị -xã hội tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023.
- Kinh phí: Sự nghiệp khoa học công nghệ giao Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023.
8. Tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị -xã hội tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2023.
- Kinh phí: Sự nghiệp đào tạo giao Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023.
9. Tổ chức 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVCLĐ) lãnh đạo và CBCCVCLĐ trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị -xã hội tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2023.
- Kinh phí: Sự nghiệp đào tạo giao Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.
- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/10/2023.
2. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.
3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chủ động tuyên truyền trong ngành, lĩnh vực về ngày chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.
- Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội do đơn vị thiết lập; đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia” trong thời gian từ ngày 01-10/10/2023 phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
- Tham gia đầy đủ các chương trình của tỉnh tổ chức hưởng ứng ngày chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch.
4. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh
- Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về Thông điệp của Bộ Thông tin và Truyền thông nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
- Vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh đoàn, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tổ chức như: hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số.
5. Đề nghị Tỉnh đoàn Tây Ninh
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử trong thời gian từ ngày 01-10/10/2023.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình dạy và học trực tuyến trên nền tảng số.
6. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh
Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây