Công khai ngân sách
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Quyết định số ...
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh; - Căn cứ Thông tư số ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưCông bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2021-10/ckns-qui3-21_Key_22102021094417.png
10/14/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
bn-ckns-nam2021.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

- Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giảm Dự toán chi NSNN năm 2021( cắt giảm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại);

- Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung Dự toán năm 2021: KP phòng chống dịch Covid-19;

- Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-SGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh giảm Dự toán năm 2021: KP bảo trì đường bộ;

- Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh Dự toán năm 2021: tăng quỹ lương và chi thường xuyên của 01CBCC; giảm 01 quỹ lương HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh  (theo biểu đính kèm: CONGKHAIQ3.xlsx), công khai trên website: sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/10/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD Cong khai THDT QIII-2021_Signed.pdfCông bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưCông bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2021-10/bn-ckns-qui2-2021_Key_04102021110558.png
7/15/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
bn-ckns-nam2021.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

- Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-SGTVT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách tỉnh nguồn kinh phí bảo trì đường bộ năm 2021;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh  (theo biểu đính kèm: CONGKHAIQ2.xlsx), công khai trên website: sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/7/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD Cong khai THDT QII-2021_Signed.pdfQuyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinĐặng Ngọc TrinhQuyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2021-04/bn-ckns-qui1-nam2021_Key_16042021083528.png
4/14/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
bn-ckns-nam2021.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

- Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện kế hoạch phục vụ Tết nguyên đán năm 2021;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh  (theo biểu đính kèm: CONGKHAIQ12021.xlsx), công khai trên website: sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/4/2021

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD Cong khai THDT QI-2021_Signed.pdfVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2021-01/bn-ckns-quy4_Key_18012021085643.png
1/18/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
bn-ckns-quy4.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020(thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường bộ năm 2020);

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm: CKIV2020.xlsx), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/1/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./../.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD Cong khai THDT QIV-2020_Signed.pdf


Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinĐặng Ngọc TrinhVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2021-01/bn-ckns-nam2021_Key_18012021091632.png
1/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
bn-ckns-nam2021.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm: CK2020.xlsx), công khai trên website: sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 26/01/2021

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./../.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD CONGKHAI DT 2020_Signed.pdf


Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinĐặng Ngọc TrinhVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/qui3-bn_Key_15102020082916.png
10/15/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
qui3-bn.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020(thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường bộ năm 2020);

- Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020(tổ chức Đại hội Đảng);

-Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm: CongkhaiTCQuyIII2020.xlsx), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/10/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD Cong khai THDT QIII-2020_Signed.pdfVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinĐặng Ngọc TrinhVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2020-07/bn-dtns-qui2-2020_Key_12072020223347.png
7/12/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
bn-dtns-qui2-2020.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020(thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường bộ năm 2020);

- Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020(tổ chức Đại hội Đảng);

-Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm: CongkhaiQuyII2020.xlsx), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/7/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD Cong khai THDT QII-2020_Signed.pdf


Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinĐặng Ngọc TrinhVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2020-07/bn-dtns-qui2-2020_Key_12072020223347.png
7/12/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
bn-dtns-qui2-2020.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020(thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường bộ năm 2020);

- Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020(tổ chức Đại hội Đảng);

-Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm: CongkhaiQuyII2020.xlsx), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/7/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD Cong khai THDT QII-2020_Signed.pdf


Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhQuyết toán ngân sáchĐặng Ngọc TrinhVề việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2020-07/bn-qtns-2019_Key_12072020221521.png
6/26/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
bn-qtns-2019.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Thông báo số 142/TB-STC ngày 16/6/2020 của Sở Tài chính Tây Ninh thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019;;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo các biểu đính kèm: CongkhaiQT2019.xlsx).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kế toán trưởng, trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD CONGKHAI QT2019_Signed.pdf


Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 của Sở GTVTDự toán ngân sách(QĐ)TinĐặng Ngọc TrinhVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 của Sở GTVT/PublishingImages/2020-04/bn-ckns-quy1_Key_20042020111054.png
4/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
bn-ckns-quy1.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGTVT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm: Cong khai TC QI 2020.xlsx), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/4/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./../.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD Cong khai THDT QI-2020_Signed.pdf

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinĐặng Ngọc TrinhQuyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2020-03/BN-99_Key_19032020105623.png
2/27/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
BN-99.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC 2019.xlsx)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kế toán trưởng, trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD CONGKHAI THDT2019_Signed.pdf

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở GTVT Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinĐặng Ngọc TrinhVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở GTVT Tây Ninh/PublishingImages/2020-03/BN-CKNS-2020_Key_18032020094610.png
1/21/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
BN-CKNS-2020.png

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SGTVT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGTVT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh (theo biểu đính kèm: Cong khai TC 2019.xlsx), công khai website: sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 21/01/2020

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QD CONGKHAI THDT2019_Signed.pdf

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinĐặng Ngọc TrinhQuyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2020-03/BN-32_Key_19032020111106.png
1/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
BN-32.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách điạ phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

- Căn cứ quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2019 của Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh (theo các biểu đính kèm: Book1.xlsx), công khai trên website: sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/01/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng KH-TC-QLHTGT, Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QIV.19.QD Cong khai THDTQIV-2019_Signed.pdf

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưQuyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2019-10/CKDTNS-QUI3-01_Key_14102019150128.png
10/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
CKDTNS-QUI3-02.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách điạ phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I/2019 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC QIII-2019.xlsx), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/10/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: QIII.19.QD Cong khai THDTQIII-2019_Signed.pdf

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhQuyết toán ngân sáchTinNguyễn Nam TưQuyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2019-09/ckns-quyettoan-2019_Key_18092019144612.png
9/17/2019 3:10 PMNoĐã ban hành
ckns-quyettoan-2019.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông báo số 163/2016/TB-STC ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Sở Tài chính Tây Ninh về thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo các biểu đính kèm: CONG KHAI QUYET TOAN 2018.xlsx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng, trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 19.QD CONGKHAI QT2018_Signed.pdf

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý II năm 2019Dự toán ngân sách(QĐ); Tình hình thực hiệnTinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý II năm 2019/PublishingImages/2019-07/congkhaingansach-qui2-00_Key_18072019161943.png
7/14/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-qui2-01.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách điạ phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SGTVT ngày 07/05/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2019 - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I/2019 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC Quy II.xls), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/7/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 293.QD CONGKHAI THDTQII-2019_Signed.pdf

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Sở GTVTDự toán ngân sách(QĐ); Tình hình thực hiệnTinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Sở GTVT/PublishingImages/2019-07/congkhaingansach-6thang-00_Key_18072019164259.png
7/14/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-6thang-01.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách điạ phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SGTVT ngày 07/05/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2019 - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC 6 thang.xls), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/7/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 292.QD CONGKHAI THDT6T-2019_Signed.pdf

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ); Tình hình thực hiện; Tổng hợp công khaiTinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2019-05/ckns-2018-3_Key_21052019004357.png
5/21/2019 1:00 AMNoĐã ban hành
ckns-2018-3.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: bs3-2018.xls).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây:qd-ckns-2018.pdf

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý I năm 2019Dự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý I năm 2019/PublishingImages/2019-04/congkhaingansach1-2019-0_Key_11042019100418.png
4/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2019-1.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I/2019 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC QI-2019.xlsx), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/4/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 146.QD-SGTVT.pdf

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở GTVTDự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở GTVT/PublishingImages/2019-01/2019_Key_21012019145606.png
1/21/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
2019.png

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Sở GTVT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: 19.CONGKHAITC-2019.xls

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: qd-39.jpg

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý IV năm 2018Dự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý IV năm 2018/PublishingImages/2019-01/congkhaingansach-QUI4-0_Key_15012019203253.png
1/15/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-QUI4.png

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán, tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC QIV-web.xlsx

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 33. QĐ SGTVT.pdf

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 1BS01.IV.xlsx

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 2BS02.IV.xlsx

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2018 của Sở GTVTTình hình thực hiệnTinNguyễn Nam TưTình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2018 của Sở GTVT/PublishingImages/2019-01/congkhaingansach-QUI4-0_Key_15012019203541.png
1/15/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-QUI4.png

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2018 của Sở GTVT.

@ Download Biểu mẫu số 3: BS03.IV.xlsx

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý III năm 2018Dự toán ngân sách(QĐ)Nguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý III năm 2018/PublishingImages/2018-10/congkhaingansach-QUI3-0_Key_15102018161445.png
10/15/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-QUI3.png

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán, tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III/2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: QIII.18.CONGKHAITC moi - web (1).xls

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 15.18.QDCONGKHAITC.QIII_Signed.pdf

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 1 bs01.xlsx

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 2 bs02.xlsx

Tình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý III năm 2018Tình hình thực hiệnTinNguyễn Nam TưTình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý III năm 2018/PublishingImages/2018-10/congkhaingansach-QUI3-0_Key_15102018154659.png
10/15/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-QUI3.png

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III/2018 của Sở GTVT.

@ Download Biểu mẫu số 3: bs03.xlsx

Tình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý II năm 2018Tình hình thực hiệnTinĐặng Ngọc TrinhTình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý II năm 2018/PublishingImages/2018-07/congkhaingansach1-2018-2_Key_23072018151027.png
7/23/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2018-2.png

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II/2018 của Sở GTVT.

@ Download Biểu mẫu số 3: BS03.TT61.VPSO.xlsx

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý II năm 2018Dự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý II năm 2018/PublishingImages/2018-07/congkhaingansach1-2018-2_Key_23072018133652.png
7/23/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2018-22.png

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán, tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II/2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: QII.18.CONGKHAITC.WEB.xls).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 07.18.QDCONGKHAITC.QII_Signed.pdf.

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 1 BS01.TT61.TH.xls

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 2 BS02.TT61.VPSO.xlsx

Tình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý I năm 2018Tình hình thực hiệnTinĐặng Ngọc TrinhTình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý I năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhaingansach1-2018-2_Key_11052018155052.png
5/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2018-2.png

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và quý I/2018 của Sở GTVT.

@ Download Biểu mẫu số 3:BS3.QI.2018.WEB.xlsx

@ Download Biểu mẫu số 4:BS4.QI.2018.WEB.xlsx

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý I năm 2018Dự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý I năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhaingansach1-2018-2_Key_08052018085159.png
5/8/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2018-2.png

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán, tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và quý I/2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm:CONGKHAITC.QI.2018.WEB.xls).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây:05.18.QDCONGKHAITC.QI_Signed.pdf.

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 1BS1.QI.2018.WEB.xls

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 2BS2.QI.2018.WEB.xlsx