Công khai ngân sách - Tình hình thực hiện
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; - Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; - Căn cứ Thông tư số ...
 
- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2018 của Sở GTVT. @ Download Biểu mẫu số 3: BS03.IV.xlsx
 
- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III/2018 của Sở GTVT. @ Download Biểu mẫu số 3: bs03.xlsx
 
- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II/2018 của Sở GTVT. @ Download Biểu mẫu số 3: BS03.TT61.VPSO.xlsx
 
- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và quý I/2018 của Sở GTVT. @ Download Biểu mẫu số 3:BS3.QI.2018.WEB.xlsx @ Download Biểu mẫu số 4:BS4.QI.2018.WEB.xlsx
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhQuyết toán ngân sáchTinNguyễn Nam TưQuyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2019-09/ckns-quyettoan-2019_Key_18092019144612.png
9/17/2019 3:10 PMNoĐã ban hành
ckns-quyettoan-2019.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông báo số 163/2016/TB-STC ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Sở Tài chính Tây Ninh về thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh (theo các biểu đính kèm: CONG KHAI QUYET TOAN 2018.xlsx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng, trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 19.QD CONGKHAI QT2018_Signed.pdf

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý II năm 2019Dự toán ngân sách(QĐ); Tình hình thực hiệnTinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý II năm 2019/PublishingImages/2019-07/congkhaingansach-qui2-00_Key_18072019161943.png
7/14/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-qui2-01.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách điạ phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SGTVT ngày 07/05/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2019 - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I/2019 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC Quy II.xls), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/7/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 293.QD CONGKHAI THDTQII-2019_Signed.pdf

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Sở GTVTDự toán ngân sách(QĐ); Tình hình thực hiệnTinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Sở GTVT/PublishingImages/2019-07/congkhaingansach-6thang-00_Key_18072019164259.png
7/14/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-6thang-01.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách điạ phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SGTVT ngày 07/05/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2019 - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC 6 thang.xls), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/7/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 292.QD CONGKHAI THDT6T-2019_Signed.pdf

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây NinhDự toán ngân sách(QĐ); Tình hình thực hiện; Tổng hợp công khaiTinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh/PublishingImages/2019-05/ckns-2018-3_Key_21052019004357.png
5/21/2019 1:00 AMNoĐã ban hành
ckns-2018-3.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Xét đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: bs3-2018.xls).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây:qd-ckns-2018.pdf

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý I năm 2019Dự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý I năm 2019/PublishingImages/2019-04/congkhaingansach1-2019-0_Key_11042019100418.png
4/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2019-1.png

- Căn cứ quyết định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng,

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I/2019 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC QI-2019.xlsx), công khai trên website:sogtvt.tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 15/4/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 146.QD-SGTVT.pdf

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở GTVTDự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở GTVT/PublishingImages/2019-01/2019_Key_21012019145606.png
1/21/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
2019.png

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Sở GTVT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: 19.CONGKHAITC-2019.xls

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: qd-39.jpg

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý IV năm 2018Dự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý IV năm 2018/PublishingImages/2019-01/congkhaingansach-QUI4-0_Key_15012019203253.png
1/15/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-QUI4.png

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán, tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: Cong khai TC QIV-web.xlsx

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 33. QĐ SGTVT.pdf

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 1BS01.IV.xlsx

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 2BS02.IV.xlsx

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2018 của Sở GTVTTình hình thực hiệnTinNguyễn Nam TưTình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2018 của Sở GTVT/PublishingImages/2019-01/congkhaingansach-QUI4-0_Key_15012019203541.png
1/15/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-QUI4.png

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV/2018 của Sở GTVT.

@ Download Biểu mẫu số 3: BS03.IV.xlsx

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý III năm 2018Dự toán ngân sách(QĐ)Nguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý III năm 2018/PublishingImages/2018-10/congkhaingansach-QUI3-0_Key_15102018161445.png
10/15/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-QUI3.png

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán, tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III/2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: QIII.18.CONGKHAITC moi - web (1).xls

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 15.18.QDCONGKHAITC.QIII_Signed.pdf

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 1 bs01.xlsx

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 2 bs02.xlsx

Tình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý III năm 2018Tình hình thực hiệnTinNguyễn Nam TưTình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý III năm 2018/PublishingImages/2018-10/congkhaingansach-QUI3-0_Key_15102018154659.png
10/15/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach-QUI3.png

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III/2018 của Sở GTVT.

@ Download Biểu mẫu số 3: bs03.xlsx

Tình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý II năm 2018Tình hình thực hiệnTinĐặng Ngọc TrinhTình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý II năm 2018/PublishingImages/2018-07/congkhaingansach1-2018-2_Key_23072018151027.png
7/23/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2018-2.png

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II/2018 của Sở GTVT.

@ Download Biểu mẫu số 3: BS03.TT61.VPSO.xlsx

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý II năm 2018Dự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý II năm 2018/PublishingImages/2018-07/congkhaingansach1-2018-2_Key_23072018133652.png
7/23/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2018-22.png

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán, tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II/2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm: QII.18.CONGKHAITC.WEB.xls).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây: 07.18.QDCONGKHAITC.QII_Signed.pdf.

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 1 BS01.TT61.TH.xls

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 2 BS02.TT61.VPSO.xlsx

Tình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý I năm 2018Tình hình thực hiệnTinĐặng Ngọc TrinhTình hình sử dụng dự toán ngân sách Quý I năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhaingansach1-2018-2_Key_11052018155052.png
5/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2018-2.png

- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và quý I/2018 của Sở GTVT.

@ Download Biểu mẫu số 3:BS3.QI.2018.WEB.xlsx

@ Download Biểu mẫu số 4:BS4.QI.2018.WEB.xlsx

Về việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý I năm 2018Dự toán ngân sách(QĐ)TinNguyễn Nam TưVề việc công bố công khai dự toán, tình hình sử dụng  dự toán ngân sách Quý I năm 2018/PublishingImages/2018-05/congkhaingansach1-2018-2_Key_08052018085159.png
5/8/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
congkhaingansach1-2018-2.png

- Căn cứ quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Theo đề nghị của Kế toán trưởng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán, tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và quý I/2018 của Sở GTVT (theo các biểu đính kèm:CONGKHAITC.QI.2018.WEB.xls).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


@ Dowload toàn bộ File Quyết định tại đây:05.18.QDCONGKHAITC.QI_Signed.pdf.

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 1BS1.QI.2018.WEB.xls

@ Dự toán và thu chi ngân sách : Biểu số 2BS2.QI.2018.WEB.xlsx