Tin Tức
Thứ 2, Ngày 12/11/2018, 11:00
Báo cáo - Kết quả triển khai Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2018 | Nguyễn Nam Tư
22.bc-sgtvt.png

- Thực hiện Công văn số 658/VP-TH ngày 02/02/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh.Sở GTVT báo cáo kết quả như sau:

- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ngày 19/01/2018,BGĐ Sở đã tổ chức triển khai đến các cán bộ chủ chốt của ngành Quyết định số 01/QĐ-UBND, dự báo những thuận lợi, khó khăn và đưa ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để phấn đấu, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục triệt để những tồn tại, vướng mắc của năm 2017; yêu cầu bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Bộ GTVT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành năm 2018.

- Trên cơ sở thảo luận và thống nhất, ngày 20/01/2018, Giám đốc Sở GTVT đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-SGTVT về việc Giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2018 theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018. Giao trách nhiệm cho Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị theo quy định và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo có hiệu quả và đúng thời gian quy định.

- Trên đây là báo cáocủa Sở GTVT về kết quả triển khai Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

* File báo cáo và Quyết định 31 kèm theo: 22.BC-SGTVT.pdf31.QĐ-SGTVT.pdf

Lượt người xem:  Views:   114
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức