Tin Chuyên Ngành
Thứ 3, Ngày 07/11/2017, 15:00
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Giao thông vận tải
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/11/2017 | Nguyễn Trung Hiếu
Thanh tra Giao thông vận tải được thành lập theo Quyết định số: 33/QĐ-CT ngày 08/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông Vận tải Tây Ninh. Thanh tra Giao thông Vận tải (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Thanh tra Sở có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. ...

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Giao thông vận tải

 

 

Thanh tra Giao thông vận tải được thành lập      theo Quyết định số: 33/QĐ-CT ngày 08/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông Vận tải Tây Ninh.

          Thanh tra Giao thông Vận tải (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

          Thanh tra Sở có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

          Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

            Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong việc chấp hành pháp luật về giao thông vận tải của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao thông vận tải nhằm bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, phục vụ giao thông thông suốt, an toàn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Giao thông vận tải được quy định trong một số văn bản sau:

1. Luật qui định

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004. 

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008.

- Luật Thanh tra số: 56/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20  tháng 6 năm 2012.

2. Nghị định quy đinh

- Nghị định Số: 57/2013/NĐ-CP, ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.

- Nghị định Số: 46/2016/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

- Nghị định Số: 132/2015/NĐ-CP, ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Nghị định Số: 97/2011/NĐ-CP, ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

- Nghị định Số: 86/2011/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra.

- Nghị định Số: 07/2012/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

- Nghị định Số: 81/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định Số: 166/2013/NĐ-CP, ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ  quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Nghị định Số: 92/2014/NĐ-CP, ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đội , bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị Định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên.

- Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Thông tư quy định

- Thông tư số: 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

- Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ GTVT quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải.

- Thông tư Số: 02/2014/TT-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ GTVT Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải.

- Thông tư số: 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

- Thông tư số: 22/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Bộ GTVT hướng dận thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải.

- Thông tư số: 05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

- Thông tư số: 10/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2014 của Bộ GTVT Quy định về tổ chức, quản lí  hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số: 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 09 năm 2015 của Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

- Thông tư số: 12/2016/TT-BGTVT, ngày 09 tháng 6  năm 2016 của Bộ GTVT quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số: 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Lượt người xem:  Views:   1159
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành